OBČANSKÉ PRÁVO

Základní občanské právo - ochrana osobnosti - věcná práva - odpovědnost za škodu - bezdůvodné obohacení - dědické právo - závazkové právo - advokátní úschovy peněz a listin - služby daňového poradce.

 • vlastnictví, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů;
 • prohlášení vlastníka budovy o vymezení bytových jednotek;
 • zástavní práva a věcná břemena;
 • vydržení;
 • sousedské vztahy;
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení;
 • vymáhání pohledávek právní cestou;
 • smlouvy kupní, darovací a směnné;
 • smlouvy o dílo a další typy smluv;
 • neplatnosti smluv a odstoupení od smluv;
 • vrácení daru;
 • půjčky – jejich zřízení, zajištění a vymáhání;
 • nájmy a podnájmy staveb a pozemků, bytů a nebytových prostor;
 • způsobilost k právním úkonům;
 • osobnostní práva (ochrana života a zdraví, občanské cti a lidské důstojnosti);
 • řešení všech sporů z občansko-právních vztahů.